• دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
  • دیوارکوب مدرن
بدنه : فلز ، پلکسی
 سایز: ۲۰
رنگ بدنه : سفید
رنگ نور :  >3000K
توضیحات : on/off , 180-230v